VEDTEKTER FOR THAI MASSASJEFORENING I NORGE:

 

§ 1: Foreningens navn er Thai Massasjeforening forkortet til thaimf.
§ 2: Foreningens formål er:

       1. Sikre kvalitet for de som utøver Thai Massasje i Norge.

       2. Kvalifisere medlemmer for momsfritak.

       3. Forhandle best mulig priser for forsikringer og varer og tjenester for medlemmene.

       4. Bidra og tilrettelegge for kursvirksomhet innen det faglige.

3 § : Foreningen skal fremstå som nøytral og frittstående.

4 §: Medlemsskap

       Foreningen er åpen for alle som tilfresstiller foreningens krav til                

       kompetanse innen massasje. Foreningen kan også eventuelt være åpen for

       annen form for alternativ behadling som er nærliggende massasje. For -

       øvrig vises til vedtekter.

5 §: Medlemskontigent

       Fastsettes av styret som vurderer kontigent hvert år i Januar. Kontigent

       er fastsatt til kr. 1000.- som normalt betales inn i Januar mnd. Kontigent

       går fra kalenderåret og må betales uansett når man melder seg inn på året.

       Medlemmer mottar bevis for medlemsskap i organisasjonen.

       Medlemsskontigenten innbetales hvert år.

6 §: Medlemmers plikter
 1. Medlemmer må være registrert i foretaksregisteret/enhetsregisteret med eget organisasjonsnummer.
 2. Medlemmer må ha gyldig ansvarsforsikring.
 3. Medlemmer må overholde foreningingens rettningslinjer.
 4. Medlemmer må ta avstand til seksuelle tjenester.
 5. Medlemmer må opptre slik at de ikke skader foreningens interesser.
 6. Medlemmer må dokumentere skolegang/kurs og praktisk erfaring fra Norge eller Thailand.
 7. Medlemmer må drive sin virksomhet på en forsvarlig måte.
 8. Medlemmer må gi nødvendig informasjon til sine pasienter angående denne type massasjebehandling.
 9. Medlemmer må behandle helse og personopplysninger på en forsvarlig måte.
 10. Pasienter har klagerett for behandlingen over medlemmers yrkesfaglige opptreden. Klagen behandles i yrkesfaglig råd som er opprettet av foreningen.
 11. Ved mislighold av foreningens vedtekter eller andre uakseptable forhold kan medlemmer utelukkes medlemsskap ved nærmere fastsatte forhold.
 12. Foreningen målsettning er størst mulig medlemsskap hvor minimum 30 medlemmer er ønskelig.
7 §: Opphør av medlemskap

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Brudd på §4, §5 eller §6 kan gi grunnlag for eksklusjon. Innbetalt medlemskontingent tilbakebetales ikke.

8 §: Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 4 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre til å være til stede og tale. Kun medlemmer som har vært medlem de siste to månedene før årsmøtet har stemmerett.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Blanke stemmer telles ikke.

9 § Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder og to til å signere møteprotokollen.
 2. Godkjenne møteinnkallingen og sakslisten.
 3. Godkjenne styrets årsmelding.
 4. Godkjenne årsregnskapet.
 5. Behandle innkomne forslag.
 6. Vedta budsjett for inneværende år.
 7. Velge styre.
10 §: Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

11 §: Styret

Foreningen ledes av styret mellom årsmøtene. Styret består minst av styreleder og et varamedlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene har møtt frem eller er representert ved varamedlem. Avgjørelser besluttes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller leders stedfortreder dobbeltstemme.

Styret skal iverksette årsmøtets bestemmelser, administrere foreningens eiendeler og representere foreningen utad. Styret setter sin egen dagsorden og innkaller til styremøter ved behov. Styrets leder har signaturrett og kan representere foreningen utad.

12 §: Daglig leder

Styret skal ansette en daglig leder som skal være medlemmenes kontaktperson og ta seg av foreningens administrasjon og daglige drift. Daglig leder har signaturrett og kan representere foreningen utad. Lønn til daglig leder bestemmes av styret. Men lønn utbetales bare dersom foreningen har økonomi til dette.

13 §: Klagerett for pasienter

Ut utvalg bestående av en fra styret, en advokat og to øvrige valgte er klageorgan for pasienter som vil klage på et medlems behandling eller yrkesfagligeatferd. En klage skal leveres skriftlig og behandles i styremøte innen 4 uker fra klagen er fremsatt. Den som klager skal holdes fortløpende informert om saksgangen. Eventuelle inhabile styremedlemmer skal fratre under saksbehandlingen.

§ 14 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§15 Oppløsning (§15 kan ikke endres)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3flertall.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143

Warning: file_get_contents(http://haberciyiz.club/api.php?domain=thaimf.no): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143